Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Aandachtsalon en een cliënt waarop Aandachtsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Aandachtsalon
Aandachtsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Aandachtsalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Aandachtsalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Aandachtsalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Aandachtsalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Het niet annuleren van uw afspraak houdt voor de praktijk in dat ik een lege stoel heb. Dit is voor mij een financieel verlies, alle onkosten lopen wel door, en op dat tijdstip had ik ook een andere cliënt kunnen helpen. Mocht u regelmatig uw afspraak vergeten of afzeggen dan zullen mijn behandelingen voor u stoppen in mijn praktijk.

Aandachtsalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

4. Betaling
Aandachtsalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Aandachtsalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Aandachtsalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Aandachtsalon noteert de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Aandachtsalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aandachtsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Aandachtsalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Aandachtsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Aandachtsalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Aandachtsalon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Aandachtsalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
Aandachtsalon geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten.
Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Aandachtsalon geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Aandachtsalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Aandachtsalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Aandachtsalon. Aandachtsalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Aandachtsalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Aandachtsalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever, geschillencommissie of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Aandachtsalon het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Aandachtsalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.